Skip to content Skip to main menu

About EGEN

公司位置

E-gen Engineering Co., Ltd Head office
  • 6, Wangsimni-ro 10-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
  • 82-2-539-8558
  • Fax : 82-505-948-9446
E-gen Engineering Co., Ltd factory
  • 128, Yuhyeonsaksi-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
  • 82-2-539-8558
  • 82-505-948-9446
E-gen Engineering Co., Ltd’s 2nd factory
  • 128, Yuhyeonsaksi-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
  • 82-2-539-8558
  • 82-505-948-9446